ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: TIRTSA SENF | Vitaloog® statutair gevestigd in Amsterdam.
b. Opdrachtgever: de partij die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
c. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment van schriftelijke of mondelinge aanmelding van de particulier/ het bedrijf bij één of meerdere interventies van TIRTSA SENF | Vitaloog®.  Hierdoor verbindt TIRTSA SENF | Vitaloog® zich jegens de participant tot het verschaffen van een door TIRTSA SENF | Vitaloog® aangeboden en door hen georganiseerde interventie/workshop.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Opdrachtnemer vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Gedurende de overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.6. Indien Opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd; of
b. nadat de Opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Opdrachtnemer.
3.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 4 Honorarium
4.1 Tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen. Indien het (uur)tarief door Opdrachtnemer binnen de termijn van drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt aangepast is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
4.2 De door de Opdrachtnemer gehanteerde (uur)tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever worden geïndexeerd.
4.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 5. Annulering en opzegging
5.1. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Annuleren van de opdracht en/ of sessies binnen 72 uur voor aanvang worden volledig in rekening gebracht. Annuleren van de opdracht en/ of sessies binnen 14 dagen voor aanvang worden voor 50 % in rekening gebracht.
5.2 Verplaatsing in overleg.
5.3. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Verplaatsing
5.4. De Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
5.5. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.6. De Opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.7  Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van overmacht en in geval van insolventie van de Opdrachtgever, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 6 Betaling
6.1. De betaling geschiedt na afloop van de workshop(s) tenzij anders overeengekomen. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant. Bij een boekingsbedrag hoger dan €1500,-, vragen we 50% vooraf te voldoen, hiervoor ontvangt participant tijdig een factuur.  
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-. Is de Opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
6.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
6.5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
6.6. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.
6.7. Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en faciliteiten welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
7.2 Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder begrepen aanwezige trainingsfaciliteiten en werkplekken.
7.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
7.5 Indien niet tijdig door Opdrachtgever aan de in artikel genoemde verplichtingen is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
7.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.7 Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe naamaanduidingen en reclame aan te brengen in, aan of op de ruimtes waar de dienstverlening wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtnemer
8.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar en haar medewerk(st)er(s) beste inzicht en vermogen.
8.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk mee.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst niet geacht met het oog op een bepaalde persoon te zijn aangegaan en kan Opdrachtnemer de perso(o)n(en) die de Overeenkomst uitvoert c.q. uitvoeren doen vervangen.
8.4 Opdrachtnemer heeft het recht, zonder daarvoor benodigde toestemming van Opdrachtgever, voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot ziekte van werknemers, technische storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Opdrachtnemer en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regeling haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de interventie.
11.2 Als de interventie niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer.
11.3 Eventuele schade wordt door Opdrachtnemer vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen noch aan de persoon/ organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
a. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever.
b. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de interventie is betrokken.
11.4 Een vordering tot vergoeding van de schade dient uiterlijk binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
12.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in dit artikel bedoelde producten (resultaten) noch tot het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.
12.3 De rechten van intellectuele eigendom die Opdrachtnemer in licentie gebruikt, mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
12.4 Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
12.5 Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Opdrachtnemer en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken waarover Opdrachtgever reclameert aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
13.2 Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Opdrachtnemer zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.